O nás

Vo WiseWerku sa predovšetkým zameriavame na vývoj technologických inovácií so zameraním na lesnícko-drevársky sektor. Vďaka štvorgeneračným skúsenostiam po celej vertikále – od ťažby drevnej hmoty až po spracovanie finálnych produktov – dokážeme poskytovať kvalifikované služby v oblasti návrhu technologických riešení a výrobných postupov. 

Náš záber je na tzv. disruptive technologies, tj. riešenia, ktoré výrazne menia zaužívané postupy v danom priemyselnom odvetví a prinášajú spracovateľom konkurenčné výhody. Disruptive technologies a inovatívne výrobné postupy testujeme a verifikujeme v reálnych poloprevádzkových podmienkach.

WiseWerk pôsobí zároveň ako most medzi vedecko-výskumnými organizáciami a industriálnymi partnermi – spája svoj rokmi budovaný medzinárodný industry networking s globálnou vedeckou obcou. 

Naše projekty

Vertikálna optimalizácia spracovateľského reťazca

Problémom

je traceability, tj. sledovanie toku materiálu naprieč celým reťazcom.

Cieľom

je vytvoriť systém automatického zberu dát a ich vyhodnocovania, agregujúci každý proces v rámci spracovateľského reťazca. 

Výsledkom

bude hardvér na automatický zber dát a centrálna databáza na agregovanie dát spolu s aplikáciou na vyhodnocovanie a reporting.

Digitálna prebierka drevnej hmoty

Problémom

je manuálne meranie a posudzovanie kvality drevnej hmoty, ktoré je vo veľkej miere závislé na ľudskom faktore, subjektívne, a tým pádom neefektívne a nepresné.

Cieľom

je zobjektivizovať a štandardizovať, plne automatizovať a digitalizovať.

Výsledkom

bude zefektívnenie procesov a vytvorenie digitálneho štandardu mobilnej prebierky drevnej hmoty, ako aj informačného systému zberu dát meraní a generovanie výstupov pre partnerov lesnícko-drevárskeho sektora.

Optimalizácia primárneho spracovania drevnej hmoty

Problémom

pri spracovaní listnatých drevín, ktoré sa vyznačujú väčším množstvom vád, je ich presná a produktívna detekcia, a to predovšetkým interných skrytých vád.

Cieľom

je zdokonaliť a plne automatizovať detekciu interných aj povrchových vád, predovšetkým pri hospodársky významných drevinách stredoeurópskeho významu a následná optimalizácia ich primárneho opracovania.

Výsledkom

bude softvér exaktne vyhodnocujúci interné aj povrchové vady, poskytujúci dáta technológiám na primárne opracovanie, za účelom tvorby optimálneho plánu opracovania.

Kontaktujte nás

Návrat hore